Άρθρο 145 – Ενέργειες σε περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων

1. Σε περίπτωση που απαιτείται αναπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου Κρίσης, λόγω έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από Διοικητικό Δικαστήριο σχετικά με κρίση, προαγωγή ή αποστρατεία αξιωματικού, η αναπομπή στο οικείο Πρωτοβάθμιο (ή Δευτεροβάθμιο) Συμβούλιο Κρίσης ενεργείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που θα περιέλθει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος η ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται εκτάκτως το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης προς διενέργεια των κρίσεων του έτους στο οποίο αναφέρεται η ακυρωτική απόφαση και των επομένων ετών, εάν απαιτηθεί.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 142, 143 και 144 εφαρμόζονται αναλογικά και για τις αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων Κρίσης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.