Άρθρο 21 – Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο Δήμαρχο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
β. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..
γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο, είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γ.Γ.Π.Π. και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ. Συνδράμει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων.
ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).
η. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις:
αα. Στο Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης.
ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
θ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.
ι. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς Φορείς.
2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:03 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  H επιχορήγηση των Δήμων για θέματα Π.Π. πρέπει να αφορά όλες τις φυσικές καταστροφές και όχι με μοναδικό κριτήριο το πληθυσμιακό, αλλά το πώς διαμορφώνεται η συνολική έκταση του Δήμου (είδος εδαφοκάλυψης, πλήθος διάσπαρτων οικισμών).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:05 | WWF Ελλάς

  Στα γεγονότα του 2018 αλλά και στο παρελθόν η πράξη έδειξε ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα θέματα πολιτικής προστασίας για μια σειρά από λόγους: 1. ελλιπής χρηματοδότηση, 2. υποστελέχωση στο αντικείμενο (συνήθως ένα άτομο και με άλλα παράλληλα καθήκοντα), 3. στελέχωση με στελέχη που δεν είναι εξειδικευμένα στο αντικείμενο, 4. δεν διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και μέσα για να φέρουν εις πέρας την αποστολή, 5. εξάρτηση των ανωτέρω στελεχών από αιρετούς που στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ελάχιστες γνώσεις για το αντικείμενο και το αντιμετωπίζουν ως πάρεργο, 6. οι φυσικές καταστροφές συνήθως ξεπερνούν τα διοικητικά όρια ενός δήμου ενώ η αντιμετώπιση τους απαιτεί σίγουρα πόρους μεγαλύτερους από αυτούς που διαθέτει ένα δήμος με πενιχρά μέσα.
  Αν δεν λυθούν τα παραπάνω, η πρόβλεψη για πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο θα παραμείνει ανεφάρμοστη. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν έργο που δεν μπορούν να υπηρετήσουν (υπάρχουν φυσικά και ελάχιστες εξαιρέσεις) και ίσως θα ήταν ορθότερο ο σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας να σταματά στο επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με την δημιουργία σημείου επαφής Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους.
  Εφόσον προχωρήσει η (θετική κατά τα άλλα) θέσπιση αυτοτελών τμημάτων στους Δήμους με αποκλειστική αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία, θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στα στελέχη τους καθώς έχει αποδειχθεί ότι τελικά αυτό οδηγεί σε απραξία. Τέλος πρέπει να οριστεί ο ελάχιστος αριθμός στελεχών, οι ειδικότητες τους και η κατάρτιση που οφείλουν να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που ορίζονται από το παρόν νομοσχέδιο (π.χ. την κατάρτιση και εφαρμογή των προβλεπόμενων Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών).

 • 8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 «Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο Δήμαρχο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα […]
  γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
  δ. […]
  ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους καθώς και με ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση). […]
  ζ. […]
  η. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση σε τοπικό επίπεδο.
  θ. Έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση «Ατομικού Σχεδίου Εκκένωσης Έκτακτης Ανάγκης» αυστηρά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε ατόμου με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
  ι. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις:
  […]» .
  Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:24 | WWF Ελλάς

  Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, επιχειρείται η σύσταση ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών που θα αντιμετωπίσει τον αποσπασματικό χαρακτήρα δράσεων και αρμοδιοτήτων που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατία και συγκρούσεις. Φαίνεται όμως ότι στην πράξη, προκειμένου να τηρηθούν ισορροπίες πολιτικού χαρακτήρα, οι ανωτέρω παθογένειες δεν αντιμετωπίζονται με γενναιότητα από το παρόν νομοσχέδιο. Η καθετοποίηση του μηχανισμού σταματά στην θέσπιση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 93, ν. 4623/2019) που μεταξύ άλλων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης και λήψης απόφασης στο ήδη πολυδαίδαλο σύστημα. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συντονιστή θα επιφέρει συγκρούσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων ειδικά με τους επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας. Με το προτεινόμενο σύστημα σε μια φυσική καταστροφή όπως η δασική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 θα εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων το ελάχιστο 10 άτομα γεγονός που χωρίς ξεκάθαρο σύστημα ροής πληροφοριών, αποφάσεων και διοίκησης περιστατικού θα επιφέρει πολυπλοκότητα και δεν αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργεί μια ήδη πολυπρόσωπη διαδικασία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:21 | ΜΠΑΖΔΕΚΗ ΑΡΕΤΗ

  ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,ΕΡΓΑΤΕΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΕ 24ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ,ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΚΤΙΡΙΟ Η ΧΩΡΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ,ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ,ΟΧΗΜΑΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ,ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΧΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 12:37 | Αθανασόπουλος Δημήτριος

  Για την στελέχωση των νέων Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας με υπαλλήλους που θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το εν’ λόγω αντικείμενο χωρίς άλλα παράλληλα καθήκοντα είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των τμημάτων αυτών. Όσο αφορά για τις προσλήψεις που θα στελεχώσουν τα Αυτοτελές τμήματα Πολιτικής Προστασίας επειδή κατα το παρελθόν έχουμε δει ανειδίκευτα άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας καλό θα ήταν να προστεθεί ο όρος σε περίπτωση προκήρυξης και να γίνει μοριοδότηση σε όσους έχουν ασχοληθεί εθελοντικά η επαγγελματικά σε θέματα Πολιτικής Προστασίας με τις κατάλληλες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές. Ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί υπάρχουν πολλοί εθελοντές σε θέματα πολιτικής προστασίας που έχουν εκπαιδευτεί σε πολλά αντικείμενα Πυρόσβεσης κλπ και κάποιοι από αυτούς έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα σε σχετικά αντικείμενα, καθώς έχουν και την κατάλληλη εμπειρία είτε ως μέλη Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας που έχουν διατελέσει η διατελούν Επικεφαλείς και Υπεύθυνοι η και ως Εθελοντές του ΠΣ που έχουν εμπειρία.

  Με εκτίμηση
  Αθανασοπουλος Δημητριος
  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ
  Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ΔΕ
  Πρόεδρος Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας
  Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν.Αχαιας

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:29 | Konstantina Perrou

  1. Στο άρθρο 29 παρ.6ζ του παρόντος αναφέρεται η 24ωρη λειτουργία σε μόνιμη βάση των ΠΕ.Κ.Ε.Π.Π. και του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ..
  Πρέπει να προβλεφθεί ρητά α)η 24ωρη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας β)η αντίστοιχη αποζημίωση των στελεχών του γ)η αποζημίωση του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται σε έκτακτα συμβάντα. Άλλωστε τα φαινόμενα και οι καταστροφές δεν έχουν ωράρια, αργίες. Επιχειρησιακοί φορείς όπως η ΕΛ.ΑΣ., το Π.Σ. κ.λπ. μπορούν να σας επιβεβαιώσουν τα εμπόδια που προκύπτουν όταν υπάρχει συμβάν εν εξελίξει εκτός ωραρίου λειτουργίας καθημερινής εργάσιμης ή σε αργία.

  2. Να προβλεφθεί από το παρόν η παροχή υπηρεσιακού αριθμού κινητής τηλεφωνίας στον Προϊστάμενο του Τμήματος, ώστε σε περίπτωση αλλαγής φυσικού προσώπου ο αριθμός να παραμένει ο ίδιος και να πάψει η χρήση των προσωπικών αριθμών των υπηρετούντων.

  3. Το «ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τα υλικά» των Δήμων καθημερινά έχουν άλλη αποστολή ή εφαρμογή. Ειδικά στην περίπτωση των μηχανημάτων έργου είτε είναι καταπονημένα είτε είναι μικρότερα των απαιτήσεων. ακόμη δεν έχουν όλοι οι δήμοι επαρκή στόλο ή εξοπλισμό αντίστοιχα. Η εξασφάλιση πόρων για τον αναγκαίο εξοπλισμό κρίνεται απαραίτητη.

  4.Αναφορικά με την στελέχωση, πέρα από τα τυπικά προσόντα, να ληφθεί υπόψη η εργασιακή εμπειρία όσων έως τώρα στελεχώνουν τις υπάρχουσες δομές Πολιτικής Προστασίας των Δήμων (είτε είναι Τμήματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, είτε είναι Γραφεία Πολιτικής Προστασίας κ.ο.κ.)

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 18:20 | Ιωάννης

  Θα πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο ότι το τμήμα θα λειτουργεί σε 24 ωρα λειτουργια 7 μερες την εβδομάδα οπως δηλαδή ισχύει κ για τις δόσεις πολιτικής προστασιας περιφέρειας για να γλυτώσουμε γραφειοκρατική δουλειά για τις έγκρισεις αφού τα συμβάντα κ οι έκτακτες ανάγκες δεν έχουν ώρα και μερα…..

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | cpexpert

  Στην παράγραφο «Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).»

  Όλα τα παραπάνω στην εποχή μας πρέπει να είναι online και όποια αλλαγή γίνεται να την βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς real time σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα-πλατφόρμα πολιτικής προστασίας. Οχι άλλα χαρτιά.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:30 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code»
  Τα ίδια με το προηγούμενο άρθρο:
  Κάθε μήνα θα στέλνει καταστάσεις, αφού πρώτα θα πρέπει κάποιοι άλλοι επίσης να στέλνουν ερωτήσεις προς τον κάθε φορέα και θα παίρνουν απαντήσεις από τον κάθε φορέα……
  Άρα δε θα κάνουν τίποτε άλλο από αλληλογραφία καταστάσεων ….
  Και αν το μηχάνημα χαλάσει την επομένη που στάλθηκε η κατάσταση;…..
  Τα σχέδια επικαιροποιούνται ως προς τα υλικά και μέσα πριν την έναρξη της κάθε «επικίνδυνης περιόδου!

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:15 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σύμφωνα με το Ν. 3852/10 (ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ) και το Ν.4555/19 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
  Άρθρα 83 και 84 (Ν.4555/18) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (300κ)
  ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας.
  Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών,συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.
  Δυστυχώς καμιά αναφορά στο Νόμο….!
  Δεν γίνεται μνεία ούτε στις εγκυκλίους και ας είναι τα άρθρα αυτά και στον Ν.3852/10….!
  Θα πρέπει να συμμετέχουν στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και να αποτελούν το «μάτι» της Πολιτικής Προστασίας στην Κοινότητά τους!

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:51 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αναγκαιότητα λειτουργίας του Τμήματος σε 24ωρη βλαση και 7ήμερη εβδομαδιαία εργασία, όπως η ΓΓΠΠ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:23 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θετικότατο το άρθρο του σχεδίου που αναφέρει Αυτοτελή Τμήματα για τους Δήμους, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα και των υπολοίπων δομών πολιτικής προστασίας.
  Επειδή αναφέρει το άρθρο σχετικά με ειδικότητες των υπαλλήλων για τη στελέχωση των Τμημάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι θα πρέπει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης και όχι με παράλληλα καθήκοντα και επειδή η φύση του αντικειμένου είναι τέτοιο που απαιτεί «μεράκι» και όχι πτυχία, διότι υπήρξαν πολλοί ανεπαρκείς με πτυχία και πολλοί αποτελεσματικοί με απολυτήριο γυμνασίου, που είχαν όμως εκπαιδευθεί σε σεμινάρια είτε του ΕΚΔΔΑΑ, είτε του Διαβαλκανικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, είτε του Κοινωνικού Πολύκεντρου στην Αθήνα, κλπ.
  Άρα ΠΕ- ΤΕ – ΔΕ με αποκλειστική απασχόληση.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:27 | Θεοδωρόπουλος Μανώλης

  Η στελέχωση των νέων Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας με υπαλλήλους που θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το εν’ λόγω αντικείμενο χωρίς άλλα παράλληλα καθήκοντα είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των τμημάτων αυτών.
  Το αντικείμενο είναι μεγάλο και η ευθύνη που θα βαραίνει τα άτομα που θα εμπλακούν ακόμη μεγαλύτερη.
  Συνεπώς θα πρέπει η εργασία αυτή να γίνεται χωρίς άλλες αρμοδιότητες οι οποίες θα μειώνουν σημαντικά το χρόνο ενασχόλησης με το αντικείμενο.

 • Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αφορά τη σφαιρική αντιμετώπιση των κρίσεων.
  Ως Δήμαρχος θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά τους Δήμους σε Τοπικό επίπεδο (άρθρο 21). Χρειάζεται στελέχωση των Αυτοτελών Γραφείων Πολιτικής Προστασίας με υπαλλήλους που θα απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με θέματα Πολιτικής Προστασίας και δεν θα έχουν άλλα παράλληλα καθήκοντα. Επιπλέον χρειάζεται στελέχωση και με Μηχανήματα Έργου.
  Η επιχορήγηση των Δήμων για θέματα Πολιτικής Προστασίας πρέπει να αφορά όλες τις φυσικές καταστροφές και όχι μόνο την Πυροπροστασία.
  Το ποσό με το οποίο επιχορηγούνται οι Δήμοι δεν πρέπει να έχει μόνο κριτήριο τον πληθυσμό αλλά και την έκταση του Δήμου, δεδομένου ότι οι πολλοί και διάσπαρτοι οικισμοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση μιας κρίσης

 • Στο άρθρο 21 του υπό εξέταση νόμου προκύπτει η υποχρέωση δημιουργίας αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο.
  Σε συνάρτηση με το άρθρο 20 το οποίο δημιουργεί. σε κάθε Περιφέρεια Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη, προκύπτει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Α και Β βαθμού αυτοδιοίκησης, δημιουργεί δυσμενή διάκριση μεταξύ των δυο βαθμών αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 92 του νόμου 4623/2019 ο οποίος δίνει την δυνατότητα έξω από την κείμενη νομοθεσία να προσλαμβάνει η εκάστοτε Περιφέρεια ως μετακλητό με απόφαση του Περιφερειάρχη συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ενώ δεν δίνεται η αντίστοιχη δυνατότητα στους Δήμους ( Α βαθμός Αυτοδιοίκησης) παρόλο που ο Δήμος είναι ο φορέας ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί σε πρώτο χρόνο όλα τα θέματα Πολιτικής Προστασίας που θα προκύψουν στην περιοχή ευθύνης τους και άρα εξ αντικειμένου είναι πολύ μεγαλύτερη η ανάγκη της δημιουργίας αντίστοιχης θέσης στους Δήμους ( Α Βαθμός Αυτοδιοίκησης διότι μειώνονται οι πιθανότητες να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  Άρα από τα συμφραζόμενα και με την εμπειρία των τραγικών συμβάντων στην Μάνδρα και το Μάτι η επιτυχής έκβαση του συμβάντος ξεκινά από την σωστή λειτουργία του αντίστοιχου Δήμου στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.
  Άρα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία Τοπικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
  σε κάθε Δήμο κατά αναλογία με την πρόβλεψη που ισχύει στις αντίστοιχες Περιφέρειες.