Άρθρο 146 – Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας

1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος – Αρχηγός 65° έτος
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός 64° έτος
Αντιστράτηγος – 63° έτος
Υποστράτηγος – 62° έτος
Αρχιπύραρχος – 61° έτος
Πύραρχος – 60° έτος
Αντιπύραρχος – 60° έτος
Επιπυραγός – 60° έτος
Πυραγός – 60° έτος
Υποπυραγός – 60° έτος
Ανθυποπυραγός – 60° έτος.
2 Το όριο ηλικίας των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμούς αυξημένο κατά δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των Αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών που αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.
3. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:39 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί άρθρο μετά το άρθρο 146 με τίτλο «Προαγωγή επί ανδραγαθίας και λόγω θανάτου»: «1. Το πυροσβεστικό προσωπικό και οι Π.Π.Υ. δύναται να προαχθούν για ανδραγαθία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ.210/1992 (Α΄99) όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού, αυτός προάγεται στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό μία ημέρα πριν τον θάνατό του. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου Π.Π.Υ., Δόκιμου Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμου, ή Δόκιμου Ανθυποπυραγού, που πέθανε εν υπηρεσία διατελών και ένεκα ταύτης, αυτός προάγεται τιμητικά εκτός οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, μία ημέρα πριν τον θάνατό του. Σε περίπτωση θανάτου Αξιωματικού, που πέθανε εν υπηρεσία διατελών και ένεκα ταύτης, αυτός προάγεται τιμητικά εκτός οργανικών θέσεων, στον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας του σύμφωνα με το άρθρο 111 του παρόντος σχεδίου νόμου, μία ημέρα πριν τον θάνατό του». Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 127.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:39 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

  Να γίνει, όπως ισχύει και στις ένοπλες δυνάμεις, παράλληλη επετηρίδα για τους αποστρατευταίους του Πυρ/κού Σώματος. Κατόπιν επανάκλησης να δύνανται να τοποθετούνται σε ανάλογες θέσεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
  Επειδή η πολιτική προστασία καλείται να συντονίσει πλήθος φορέων και υπηρεσιών , με διαφερορετική νοοτροπία, είναι σημαντικό τα στελέχη που θα καλύπτουν συντονιστικές ή άλλες σχετικές θέσεις, να έχουν τις εξιδεικευμένες γνώσεις που απαιτούνται και να μιλούν την «ίδια γλώσσα». Οπότε οι απόστρατοι του Π.Σ, μέχρι τουλάχιστον να αποφοιτήσουν στελέχη πολιτικής προστασίας από τις Σχολές που προβλέπονται, από το παρόν νομοσχέδιο, θα καλύψουν αυτήν την απαίτηση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:57 | Αναστάσιος Καναβός

  Στο παρών άρθρο δεν επιλύεται, ένα διαχρονικά αδιέξοδο πρόβλημα, που αφορά τα όρια για την αποστρατεία μερίδας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών.
  Συνοπτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν.2084/1992, όσοι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι απέκτησαν μετά την 1-1-1993 την ιδιότητα Μηχανικού-μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και εφόσον πριν την ημερομηνία αυτή δεν ήταν ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονταν υποχρεωτικά και αποκλειστικά στο πρώην Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), πλέον ΕΦΚΑ.
  Σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο για το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ απαιτείται:
  • είτε η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης
  • είτε συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ανεξαρτήτως των χρόνων ασφάλισης
  Οπότε, οι εν λόγω πυροσβεστικοί υπάλληλοι πως θα αποστρατευτούν πολύ πριν την ηλικία που οι διατάξεις του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ προβλέπουν δικαίωμα συνταξιοδότησης;
  Σημειώνεται επίσης ότι, όποιοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων υπηρετούν (Δνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ή δυνητικά μεταταχθούν (Διοικητικοί) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων, το όριο ηλικίας τους προσαυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις αυτό να μην είναι αρκετό για την συμπλήρωση των απαιτουμένων χρόνων υπηρεσίας. Συνεπώς, για αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων, για να θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα πρέπει τα όρια ηλικίας της αποστρατείας να είναι παρατεταμένα μέχρι την συμπλήρωση για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά των απαιτούμενων από την νομοθεσία ετών (40 χρόνια ασφάλισης).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου
  ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να
  υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να
  συμπληρωθεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:01 | Δημήτριος Μπ.

  Το όριο ηλικίας των Πυρονόμων δεν αναφέρεται.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:19 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 146 παρ. 1 : όρια Αρχηγού 62 έτη, Υπαρχηγού 61 και λοιπών 60.
  Άρθρο 146 παρ. 2 : να καταργηθεί και να ισχύουν τα ίδια όρια για όλους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | Chatzi

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:21 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου
  ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να
  υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να
  συμπληρωθεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:40 | Θανάσης

  Τα όρια ηλικίας είναι χαμηλά για τους πτυχιούχους, οι οποίοι εισέρχονται στο Σώμα σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν 35ετη πραγματική υπηρεσία, αλλά ούτε και 40ετη συντάξιμη μέχρι τα 60. Η αναγνώριση των χρόνων σπουδών – στρατού είναι πλέον απογορευτική οικονομικά. Σε κάποιες δε περιπτώσεις υπαλλήλων (μηχανικοί ασφαλισμένοι μόνο στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ και γιατροί στο ΕΦΚΑ ΤΣΑΥ) δεν είναι δυνατή ούτε η εξαγορά της πλασματικής πενταετίας στο Ταμείο τους. Θα μπορούσε για όποιον επιθυμεί, να αυξάνονται τα όρια όσα και τα έτη σπουδών, με ανώτατο όριο τα 67 έτη.
  Συνδυαστικά με το άρθρο 109, να παρεχόταν η δυνατότητα να μεταπίπτουν μετά το όριο ηλικίας που προβλέπεται στο βαθμό και την κατηγορία τους σε ΕΟΘ. Για αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί-συμπληρωθεί σχετικά το συγκεκριμένο άρθρο (109), ώστε να αφορά όλους τους υπαλλήλους και όχι μόνο τους Πυράρχους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:08 | Στέλιος Μπούφτας

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:42 | Μιχάλης. Π

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:52 | Κώστας Παλαιολόγου

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΗΛΙΚΙΑ

  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 67 ΕΤΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | Σωκράτης

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:39 | Παναγιώτης. Σ

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:32 | Σωτηρης. Τ

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:37 | Γιάννης

  η εν λογω διαταξη του αρθρου 146,πρεπει να εχει αναδρομικη ισχυ τουλαχιστον για τους αξκους που αποστρατευτηκαν στις 31/12/2019 επειδη καταληφθηκαν απο τα ορια ηλικιας που αντιστοιχουν στον καθε βαθμο κ οι οποιοι δεν συμπληρωσαν 35ετη πραγματικης διανυσης στο σωμα κ για λιγο χρονικο διαστημα δεν προλαβαν το υπο ψηφιση νομοσχεδιο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:59 | Δημήτρης. Χ

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί για τους Πυροσβέστες που έχουν σπουδές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να αναγνωρίσουν τα χρόνια αυτά ως προϋπηρεσία εξαγοράζοντας τα όπως ακριβώς γίνεται και με την μάχιμη πενταετία. Να εφαρμοστεί ακριβώς το ίδιο και για τα χρόνια σπουδών, διότι αυτοί οι υπάλληλοι όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν δεν θα συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια για πλήρη σύνταξη.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:52 | Ελευθέριος Π

  Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου
  ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να
  υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να
  συμπληρωθεί.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:49 | Σ

  Ο Νόμος είναι στην σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την αύξηση των ορίων ηλικίας Αξιωματικών.
  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος του νόμου για τους Αξιωματικούς στον βαθμό του Επιπυραγού-Αντιπυράρχου-Πυράρχου οι οποίοι αποστρατεύθηκαν λόγω ορίου ηλικίας τα έτη 2018 και 2019. Το όριο ηλικίας που ίσχυε τότε ήταν 56ο-57ο-58ο έτος αντιστοίχως, για άρση της δυσμενούς διάκρισης και προς το σκοπό ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ 1,2 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο μεταξύ των ανώτερων Αξιωματικών με τους κατώτερους Αξιωματικούς και τους Πυρονόμους – Αρχιπυροσβέστες

 • Στις διατάξεις του άρθρου 146 με τίτλο «Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας» δεν καθορίζεται το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Πυρονόμοι και οι Υπαξιωματικοί και οι Π.Π.Υ. και πρέπει να συμπληρωθεί.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | Μ.Κ.

  Τα όρια ηλικίας είναι χαμηλά για πτυχιούχους και λοιπούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους που διορίστηκαν στο ανώτερο όριο ηλικίας εισαγωγής στο Π.Σ.
  Να αυξάνονται τα όρια ηλικίας τουλάχιστον όσο τα έτη σπουδών στους πτυχιούχους που το επιθυμούν αυτό για λόγους π.χ. προαγωγής.
  κάποιος που διορίστηκε 30 χρονών στα 60 δεν προλαβαίνει να συμπληρώσει ούτε να προαχτεί.