Άρθρο 126 – Διαβαθμίσεις κρίσεων με βάση τα ουσιαστικά προσόντα

1. Οι Αξιωματικοί, με βάση τα ουσιαστικά τους προσόντα, κρίνονται ως εξής:
α) Προακτέοι κατ’ εκλογή. β) Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα. γ) Παραμένοντες στον αυτό βαθμό. δ) Αποστρατευτέοι. ε) Διατηρητέοι. στ) Ευδοκίμωςτερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
2. Προακτέοι κατ’ εκλογή κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού, με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης, τουλάχιστον «αποτελεσματική».
3. Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Πυραγού, με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης, «αποτελεσματική».
4. Παραμένοντες στον αυτό βαθμό κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Αντιπυράρχου, με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης «χρήζει βελτίωσης».
5. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Αντιστρατήγου, με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης «μη ικανοποιητική».
6. Διατηρητέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Επιπυραγού μέχρι και του Αντιστρατήγου, με γενικό χαρακτηρισμό αξιολόγησης απόδοσης τουλάχιστον «αποδεκτή».
8. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Πυράρχου μέχρι και του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού, εφόσον συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επιχειρησιακή και διοικητική επάρκεια, το κύρος και την επιτελική συγκρότηση, τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικές καταδίκες, καθώς και κάθε άλλο δυσμενές στοιχείο που δύναται να προκύψει από τον ατομικό του φάκελο.
9. Δυσμενείς είναι οι κρίσεις: α) Προακτέος κατ’ αρχαιότητα β) Παραμένων στον αυτό βαθμό. γ) Αποστρατευτέος. δ) Ευδοκίμωςτερματίσας τη σταδιοδρομία. ε) Η παράλειψη αξιωματικού που είναι γραμμένος σε πίνακα διατηρητέων λόγω της επιλογής νεωτέρου του σε ανώτερο βαθμό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:30 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ. 2& 3 πρέπει να υπάρχει εκ παραδρομής παρόραμα.
  Παρ.8 Πολύ αυστηρό και αντισυνταγματικό. Θα πρέπει να αυξηθεί στα 4ο έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:48 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση παραίτησης Αξιωματικού με το βαθμό του Αντιπυράρχου, απονεμόταν τον τελευταίο μήνα πριν τη διαγραφή του, ο βαθμός του Πυράρχου , εφόσον είχε συμπληρώσει το μισό της ελάχιστης παραμονής στο βαθμό του Αντιπυράρχου, δηλ. τα 2 έτη. Αυτό μόνο τιμητικό , είναι, αφού δεν επιφέρει καμιά αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα (μόνο ο τελευταίος μήνας, διαφοροποιείται ελάχιστα) και για το λόγο ότι αφορά τους προσληφθέντες πριν το Π.Δ 44/2016 που κατατάχθηκαν σε μεγάλη ηλικία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:47 | Γιώργος

  8. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Πυράρχου μέχρι και του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού, εφόσον συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επιχειρησιακή και διοικητική επάρκεια, το κύρος και την επιτελική συγκρότηση, τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικές καταδίκες, καθώς και κάθε άλλο δυσμενές στοιχείο που δύναται να προκύψει από τον ατομικό του φάκελο.
  Προτείνετε η αλλαγή εφόσον συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική και σαρακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία