Άρθρο 71 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι προ της έναρξης ισχύος του παρόντος ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντικές Οργανώσεις, παραμένουν στο προγενέστερο Μητρώο για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.
2. Οι ανωτέρω εθελοντικές οργανώσεις οφείλουν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στην πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το προϋφιστάμενο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. καταργείται.
3. Οι ενταγμένες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., εθελοντικές οργανώσεις, οφείλουν, εντός 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης του εδαφίου α’ της παρ. 5, να προβούν σε υποβολή αίτησης ένταξης στο Ε.Μ.Ε.Π.Π.. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, η εθελοντική οργάνωση στην οποία υπάγονται, οφείλει να έχει υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου και τα μέλη να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 59 πλην του εδαφίου στ’.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται το Μητρώο ειδικευμένων εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
5. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται:
α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ε.Μ.Ε.Π.Π..
β. Οργανωτικά, λειτουργικά και λοιπά θέματα που αφορούν στην υλοποίηση, λειτουργία και ασφάλεια του Ε.Μ.Ε.Π.Π. και παντός εντασσόμενου σε αυτό επιμέρους μητρώου, στοιχείου, διαδικασία, όργανα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:39 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  Η πρόβλεψη κατάργησης του υφισταμένου Μητρώου, όχι μόνο φορτώνει τεράστιο διοικητικό κόστος στη Γενική Γραμματεία αλλά και στις (εθελοντικά στελεχωμένες) εθελοντικές οργανώσεις, περαιτέρω καταργεί στην πράξη την ιστορία του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας.
  Οι ενεργές ομάδες που ανήκουν στο υφιστάμενο Μητρώο θα πρέπει να εγγράφονται αυτόματα στο νέο, με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (πιστοποιημένοι εθελοντές, είδος δράσεων, εξοπλισμός κ.ο.κ.).

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:54 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΕΕΡ) έχει συγκροτήσει από το 1980 Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ), οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας από το 2001. Τα μέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ είναι άρτια εκπαιδευμένα και τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καλύψει τηλεπικοινωνιακά με επιτυχία μεγάλο αριθμό από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας χρήση των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων που παρέχονται επίσημα από την πολιτεία. Η ΕΕΡ έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη αυτόνομων ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων για μετάδοση φωνής, δεδομένων, Αυτόματο Σύστημα Αναφοράς Θέσης APRS, σε συχνότητες HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου κλπ. τα οποία συντηρεί και αναβαθμίζει τακτικά. Η ΕΕΡ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1958, είναι Ιδρυτικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών – International Amateur Radio Union και ο επίσημος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα καθώς και ο Εθνικός Συντονιστής Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης (IARU National EmCom Coordinator) στην Ελλάδα.

  Η ΕΕΡ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) από το 2011. Επιπλέον έχει υπογράψει αντίστοιχα Μνημόνια Συνεργασίας με το ΕΚΑΒ(2009), τον Δήμο Περιστερίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και διεθνώς με την FNRASEC Γαλλίας και με τις Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις Βουλγαρίας και Τουρκίας, ενώ συνεργάζεται ήδη με πλήθος Ελληνικών Εθελοντικών Ομάδων.

  Προτείνουμε το υπάρχον μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΡ και της ΓΓΠΠ να παραμείνει ως έχει και να μην ξεκινήσουν νέες και χρονοβόρες διαδικασίες συνεργασίας από το μηδέν.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Αρθρο 71 : Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την έγκαιρη ένταξη των ΕΟ στο ΜΕΟΠΠ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ένταξης, διότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και δυνάμει απόφασης του Γ.Γ.Π.Π. θα καταργηθεί το υφιστάμενο Μητρώο ΕΟ της Γ.Γ.Π.Π. και θα απολέσουν την σχετική ιδιότητα. Οι ΕΟ που είναι εγγεγραμμένες στο ισχύον Μητρώο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΕΜΕΠΠ μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τότε που ο Γ.Γ.Π.Π. θα εκδώσει απόφαση σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών για την εγγραφή αυτών στο ΕΜΕΠΠ. Οι ΕΟ που είναι εγγεγραμμένες στο υφιστάμενο Μητρώο ΕΟ, παραμένουν σε αυτό για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα 2 χρόνια από τότε που θα ξεκινήσει η λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Εφόσον μια ΕΟ είναι ήδη ενταγμένη στο Μητρώο ΕΟ της Γ.Γ.Π.Π. και υποβάλει την προαναφερθείσα αίτηση εντός του εξαμήνου, τότε τα μέλη αυτής δεν απαιτείται όπως έχουν πρωτύτερα λάβει την σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση που προβλέπει το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. στ’ . Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, καταργείται το Μητρώο ειδικευμένων Εθελοντών της Γ.Γ.Π.Π.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 23:21 | Φάνης

  Σύμφωνα με τη παρ.3 του αρ.71 και με βάση τη παρ.1 του αρ.59 στις μεγάλες ΕΟ με αρκετά μέλη, το 6μηνο που αναγράφετε για να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία (γνωμάτευση απο ιατρους 3 ειδικοτητων) δεν επαρκή σαν χρόνος.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | Τζανέτος

  Στο άρθρο 114 για τους ήδη Υπαξιωματικούς παραγωγικής σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δεν υπάρχει μέριμνα βαθμολογικής εξέλιξης αφού παραμένουν και πάνω από είκοσι χρόνια στο βαθμό του Πυρονόμου έως την συνταξιοδότηση τους. Ενώ έχουν τον ίδιο καταλυτικό βαθμό του Πυρονόμου και με τους μη παραγωγικούς υπαλλήλους απόφοιτοι της σχολή πυροσβεστών.
  Σε σχέση με τα άλλα σώματα ασφαλείας θα πρέπει στις μεταβατικές διατάξεις κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στα 26 χρόνια υπηρεσίας να λαμβάνουν τον βαθμό του Ανθυποπυραγού και στα 29 τον βαθμό του Υποπυραγού.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 01:47 | Δημήτριος SV2GWY

  Πολύ σωστά καταργήθηκαν οι «Ειδικευμένοι Εθελοντές» και έτσι όσοι ενδιαφέρονται θα ενταχθούν σε κάποια Εθ.Ομαδα για να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα άτομα που θα συνεργαστούν σε κάποια Ασκηση-επιχείρηση.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 19:42 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Αρθρο 58
  Τα στοιχεία των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και των εκπαιδευμένων μελών τους, των συνεργαζόμενων οργανώσεων και Φορέων καθώς και οι εκθέσεις αξιολογήσεως τους, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και μέσων, καταχωρίζονται και τηρούνται, στο Ε.Μ.Ε.Π.Π., το οποίο συντάσσει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στο Ε.Μ.Ε.Π.Π. παρέχεται διαβαθμισμένη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων στους αρμόδιους κρατικούς Φορείς για ενημέρωση με στόχο την, κατά περίπτωση, αξιοποίηση.

  Αρθρο 55
  3. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)»: Μητρώο, το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και περιλαμβάνει:
  α. «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 58.
  β. «Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59.
  γ. «Μητρώο Εξοπλισμού και Μέσων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Μ.Ε.Ο.Π.Π.)», στο οποίο εγγράφονται υλικά και μέσα των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
  δ. «Αρχείο Συνεργαζόμενων Οργανώσεων και Φορέων», στο οποίο καταχωρίζονται οι Οργανώσεις και οι Φορείς του άρθρου 72.
  ε. «Αρχείο Εκθέσεων Αξιολόγησης Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας», στο οποίο καταχωρίζονται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης.

  Συμφωνα με τα ανωτέρω εκτιμάται δεν είανι απαραίτητη η παραγραφος 5α του αρθρου 71, δεδομενου οτι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ε.Μ.Ε.Π.Π. θα βρίσκονται ήδη στις υπηρεσίες της ΓΓΠΠ με τις διαδικασίες ενταξης τοσο των εθελοντών στο Μ.Ε.Π.Π., οσο και των εθελοντικών οργανώσεων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. και Μ.Ε.Μ.Ε.Ο.Π.Π. .

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 15:58 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Εθελοντες οπως οι ραδιοερασιτεχνες που η αδεια τους ειναι μετα απο εξετασεις στο αρμοδιο υπουργειο,δεν θεωρουνται ειδικευμενοι ??και πρεπει να μετεχουν σε συλογο??