Άρθρο 39 – Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1. Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία της ασκείται δια του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων εδρεύει στην Αττική και αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.
2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί, μεταξύ άλλων:
α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με Φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με άλλους Φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς Φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.
β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
γ. Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εμπίπτουν στην αποστολή της.
δ. Να υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους Φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.
ε. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
3.α. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το έργο του οποίου επικουρείται από επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π, ενώ λειτουργεί σε αυτή Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης με αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Σχολής, όπως ενδεικτικά, θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας.
β. Οι αρμοδιότητες, το αντικείμενο και κάθε άλλη αναγκαία οργανωτική και λειτουργική λεπτομέρεια, ζητημάτων στελέχωσης και προσωπικού της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και των μελών των Συμβουλίων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση, ρυθμίζονται και τα αντίστοιχα ζητήματα σύνθεσης, οργανωτικής και λειτουργικής κατάστασης της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων.
4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διέπεται από το π.δ. 174/1983 (Α΄ 68), όπως ισχύει, και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται, μετεκπαιδεύεται και επιμορφώνεται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του Δημοσίου. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης που καταβάλλονται στους εκπαιδευόμενους ή μετεκπαιδευόμενους στο εσωτερικό ή εξωτερικό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Αξιωματικών.
β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
γ. Σχολή Πυροσβεστών.
δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ε. Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών.
6. Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή:
α. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους παραγωγικών σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω των Σχολών Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό, με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας.
β. Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της.
γ. Τη θέσπιση ειδικού ατομικού ηλεκτρονικού δελτίου κατάρτισης για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο.
7. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:
α. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Αξιωματικών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών, μέσω προγραμματικών συμφωνιών, μνημονίων ή συμβάσεων.
β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, δια της Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.
8.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι:
αα. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
ββ. Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.
β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Π.Σ., τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως μέλη.
γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.
ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.
στ. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου.
ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής σε συνεργασία με το Διοικητή αυτής, το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο και επικυρώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου, πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής και επικουρείται από Υποδιοικητή, ο οποίος φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου.
9. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.
10. α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, κατόπιν σχετικής συνέντευξης. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, ενώ στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Α.Π.Σ. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί καθηγητές.
11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.
12. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.
β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ’ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα πρέπει υποχρεωτικά: α. να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. β. να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως».
γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολόγων, Δασοπόνων Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Μετεωρολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.
δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.
2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Αξιωματικών».
13.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και του π.δ. 60/2006(Α’ 65), όπως ισχύουν.
β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών πραγματοποιείται σε δύο (2) Κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο 1ος Κύκλος Σπουδών διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας ενώ κατά το 2ο Κύκλο Σπουδών πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε πυροσβεστικά καθήκοντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 2ος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες τοποθετούνται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πραγματοποιούν ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα το νομό Αττικής. Ο 2ος Κύκλος Σπουδών πραγματοποιείται μέσω εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων με δια ζώσης διδασκαλία, ενώ η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τη φυσική παρουσία των Δοκίμων Πυροσβεστών. Με την ολοκλήρωση του 2ου Κύκλου Σπουδών οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ολοκλήρωση και των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση ο Δόκιμος Πυροσβέστης αποβάλλεται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής του στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η διάρκεια της φοίτησης δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο ετών, παρά μόνο για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης. Δόκιμος Πυροσβέστης που θα αποτύχει σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά αποβάλλεται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.
δ. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.
14.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).
15. Η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.
16. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.
17. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τόσο με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο όσο και μέσω του συστήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων, δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με μέριμνα της Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του ΑΠΣ.
18. Για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Α.Π.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
19. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξή. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από την θέση σε ισχύ του π.δ. 44/2016 (Α΄68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ 44/2016 ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν μεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξή, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
20. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία έτη (3) στο βαθμό του Πυρονόμου. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξή, Πυρονόμοι Ειδικών Καθηκόντων δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην ίδια ως άνω Σχολή. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
21. Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι, κατά σειρά αρχαιότητας στο βαθμό, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση διαρκεί για έξι (6) και τρεις (3) μήνες αντίστοιχα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται δίπλωμα. Ο αριθμός των φοιτούντων κατ’ έτος, η εκπαιδευτική διαδικασία και οι ακολουθούμενες μέθοδοι αυτής, η εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Επίσης στην ίδια ως άνω Σχολή εισάγονται για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε πυροσβεστικά θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιώτες που κατατάχθηκαν ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση σε αυτή διαρκεί για τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται δίπλωμα.
22. Με πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, καταρτίζεται ο Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
23.α. Στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν:
αα. Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος.
ββ. Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται.
γγ. Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους.
δδ. Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
εε. Τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα.
στστ. Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
ζζ. Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά.
ηη. Την αναθεώρηση επιμέρους πτυχών του προγραμμάτων σπουδών.
θθ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..
γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.
δ. Μέρος των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Χώρας.
24. Πόροι της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατίθενται για τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ιδίως:
α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,
β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,
δ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και
ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει με το σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Α.Λ.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει, έως ότου τα έσοδά της να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές της δαπάνες.
25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολών, τα προσόντα, τη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα επιλογής και απόλυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
26. Στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας εισάγονται, για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, εθελοντές πολιτικής προστασίας, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και δημόσιων Φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
27. Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
β. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
γ. Σχολή Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
δ. Σχολή Πολιτών.
28. Η Α.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 59, ενώ είναι αρμόδια να πιστοποιεί και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή.
29. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.
30. Στο πλαίσιο της αποστολής της προβλέπεται η θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
31. Η διάρθρωση και τα εκπαιδευτικά όργανα της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, τα αντικείμενα εκπαίδευσης των πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Α.ΠΟ.Π., η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος και η διαδικασία πιστοποίησης και παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
32. α. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων λειτουργούν Σχολεία όπου εισάγεται το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε συναφή με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα και τις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. Τα Σχολεία αφορούν εκπαίδευση ιδίως σε σήραγγες, αγωγούς, διυλιστήρια, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου κ.α.
β. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύναται να εκπαιδεύεται, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα καθώς και σε ζητήματα πυρασφάλειας, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων.
γ. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύνανται να εκπαιδεύονται σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και πολίτες.
δ. Η διάρθρωση, τα εκπαιδευτικά όργανα και τα Σχολεία του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων, τα αντικείμενα εκπαίδευσης των πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια αυτών, η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
33. α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της δαπάνης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
34. Στην Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών δύναται να διατίθεται προσωπικό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η μισθοδοσία του υπηρετούντος στην Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών προσωπικού θα καλύπτεται από το φορέα προέλευσης.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:43 | chm

  Προτείνεται η προσθήκη των Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς οι απόφοιτοι αυτών μπορούν να εισφέρουν θετικά με τις επιστημονικές γνώσεις τους στον Πυροσβεστικό Μηχανισμό.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:14 | Α.Κ.

  Αρθρο 39 παράγραφος 19.
  Να καταργηθεί o χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) ετών στη παρακάτω πρόταση: Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, διότι στη σχολή αξιωματικών δεν υπάρχει ελάχιστος χρονικός περιορισμός που μπορεί να συμμετέχει Πυροσβέστης. Ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα που Πυροσβέστες έχοντας τελειώσει τη 4μηνη σχολή Πυροσβεστών στους επόμενους μήνες ήταν υποψήφιοι για την αξιωματικών. Είναι οξύμωρο στην αξιωματικών να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός, όπου οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα εκ των πραγμάτων είναι περισσότερα και στην χαμηλότερη βαθμίδα να απαιτούνται 4 χρόνια.
  Επίσης, να προστεθεί πρόταση με σαφή πρόβλεψη για το χρόνο που θα γίνεται η σχολή αρχιπυροσβεστών. Πρόταση: Η σχολή Αρχιπυροσβεστών γίνεται κάθε (2) δύο χρόνια στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  Έχει αφαιρεθεί η πρόταση για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολή αρχιπυροσβεστών όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016 η σχολή Πυροσβεστών αναγνωρίζεται ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(2.5 χρόνια ενώ οι υπόλοιπες είναι 4 χρόνια) και οι αποφοιτήσαντες εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Αρχιπυροσβεστών και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στη σχολή αξιωματικών υπάρχει πρόβλεψη για τους πτυχιούχους και εντάσσονται καθ’ υπέρβαση με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Πρόταση: Στη σχολή Αρχιπυροσβεστών εντάσσονται Πυροσβέστες που είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) καθ’ υπέρβαση χωρίς γραπτές εξετάσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:45 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η συνεργασία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές καλό θα είναι να ξεκινάει ακόμη και από το στάδιο του Δόκιμου Πυροσβέστη. Ζούμε στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, της ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε μορφή γνώσης και του εκσυγχρονισμού και της ταχύτητας.
  Προτείνω να αντικατασταθεί το στοιχείο α. της παραγράφου 7 του Άρθρου 39 από την εξής πρόταση: «β. Να υλοποιεί μέρος τους ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην
  εκπαίδευση των Δοκίμων Πυροσβεστών και Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας και άλλων πόλεων όπου λειτουργούν παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.».
  Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα – ευελιξία στους εκάστοτε Διοικητές Παραρτημάτων της Πυρ. Ακαδημίας, να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν συνεργασίες με Σχολές και Πανεπιστήμια της πόλης όπου λειτουργεί Παράρτημα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Πυροσβεστών, την καθημερινή-πρωϊνή εκπαίδευση των επαγγελματιών Πυροσβεστών βάρδιας στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς-Υπηρεσίες, να την αναλαμβάνουν άτομα (Πυροσβέστες, ΠΠΥ, Εθελοντές) με πιστοποίηση και όχι αποκλειστικά οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας βάρδιας, επειδή είναι Αξιωματικοί Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση είναι έργο που απαιτεί, πέρα από γνώσεις κι εμπειρίες που αποκομίζονται σε μια Σχολή Εκπαιδευτών, ικανότητα μετάδοσης, μεθοδικότητα, ταλέντο, ενδιαφέρον, αγάπη και προπαντός μεράκι, τα οποία δεν απαραίτητο ότι διαθέτει κάθε Αξιωματικός Υπηρεσίας, ουτως ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική εκπαίδευση.
  Έτσι προτείνεται μετά το στοιχείο α. της παραγράφου 2 του Άρθρου 39, να προστεθεί ως στοιχείο β. η εξής πρόταση: «β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Πυροσβεστικές Ακαδημίες της αλλοδαπής, προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών στην Πυρόσβεση – Διάσωση», με ανάλογο αναγραμματισμό των υπολοίπων στοιχείων της παραγράφου αυτής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:00 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Να προστεθεί ως § 31 β :
  «Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που έχουν εκπαιδευτεί μεταξύ των ετών 2014 και 2019 θεωρούνται ως πιστοποιημένοι»
  Να προστεθεί στην § 32 γ :
  «και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:34 | Χάρης Κ.

  Στο άρθρο 4 παρ β θα πρέπει το ποσοστό από 15% να γίνει 30% και να υπάρχει ελάχιστος χρόνος τα 2 έτη στο βαθμό του πυροσβέστη.
  Στη σχολή Αρχιπυροσβεστών θα ήταν σωστό ή η εισαγωγή των κατόχων πτυχίου ΑΕΙ -ΤΕΙ να γίνεται καθ υπέρβαση σε ποσοστό 30% ή εφόσον δίνουν εξετάσεις να προάγονται στο βαθμό του πυρονόμου 2 χρόνια νωρίτερα( όπως στην αστυνομία )

 • 15. Η παρ. 2α του Άρθρου 39 «Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. […]
  2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί, μεταξύ άλλων:
  α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με Φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με άλλους Φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς Φορείς, με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:52 | Chrysostomos Kontoris

  Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και για κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ώστε να εισάγονται χωρίς εξετάσεις ως υπεράριθμοι ή να πριμοδοτούνται με έξτρα μόρια για την εισαγωγή τους από την κατοχή πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Μεταπτυχιακών τίτλων, γνώση ξένων γλωσσών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:53 | Δ. Κουναλάκης

  Η εκπαίδευση δεν τελειώνει με την βασική εκπαίδευση των 4 ετών. Πρέπει να υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ΟΛΟ το πυροσβεστικό προσωπικό και αυτό δεν είναι κατορθωτό με τις υπάρχουσες ασκήσεις. Κάθε ΠεΠΥΔ πρέπει να έχει ένα «παράρτημα» της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων, με δυνατότητα κατάρτισης, πιστοποίησης αλλά και αξιολόγησης του προσωπικού. Επίσης, με τις σημερινές τεχνολογίες πληροφορικής και την υποδομή που υπάρχει είναι εφικτή και η από απόσταση εκπαίδευση και θα πρέπει να προβλεφτεί.
  Θα πρέπει να προβλεφτεί στο πρόγραμμα σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η επανεκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις πρώτες βοήθειες.
  Τέλος, όλο και περισσότερο θα απαιτούνται δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης συστημάτων που βασίζονται σε αυτές και θα πρέπει να υπάρχει σωστή και επαρκή εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα.

 • Στην Παράγραφο 2α του Άρθρου 39 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς, εθελοντικούς, ή συλλογικούς Φορείς ή…»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1 καθώς επίσης και από το γεγονός πως ο ΕΕΣ είναι, παράλληλα και με τις άλλες ανθρωπιστικές δράσεις του, ένας μεγάλος και εγνωσμένου κύρους εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος σε ετήσια βάση, και μέσω του Πανελλαδικού δικτύου εμμίσθων και εθελοντών εκπαιδευτών του, εκπαιδεύει χιλιάδες Έλληνες πολίτες σε θέματα όπως προαγωγή της υγείας, πρώτες βοήθειες, βασική υποστήριξη της ζωής κτλ. Επιπλέον, διαχρονικά ο ΕΕΣ, μέσω στοχευμένων στρατηγικών συμφωνιών έχει αναλάβει την κατάρτιση πολύ σημαντικών οργανισμών (το διάστημα 2015-2018 ο ΕΕΣ εκπαίδευσε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στις πρώτες βοήθειες) επιδεικνύοντας συνέπεια και τεχνογνωσία. Συνεπώς, ο ΕΕΣ έχει και την πολυετή πείρα, την τεχνογνωσία αλλά και το δυναμικό να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα πανελλαδικής εμβέλειας και θα πρέπει να θεωρείται ως ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Στην Παράγραφο 32β του Άρθρου 39 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «…το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των νοσηλευτικών και …»

  Τεκμηρίωση:

  Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του άρθρου 7 / Παράγραφος 1 και του άρθρου 9 / Παράγραφος 1

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:52 | Νικόλαος Παπάς

  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 39 πρέπει να διευκρινιστεί κατά τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

  Επίσης όσο αφορά το άρθρο 39 – παράγραφο 19 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ώστε να εισάγονται σε σχολή Αρχιπυροσβεστών ως υπεράριθμοι και μόνο με δυο(2) έτη στο βαθμό του πυροσβέστη ή να γίνεται αξιολόγηση με βάση το βαθμό του πτυχίου όπως και μεταπτυχιακών τίτλων ή και άλλων προσόντων και να παίρνουν μόρια.Παράδειγμα σε περίπτωση που προκηρυχθεί σχολή Αρχιπυροσβεστών και οι θέσεις είναι περιορισμένες θα μπορούσε να μπει ένα ποσοστό ή ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για κατόχους πτυχίων ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μεταπτυχιακού.

  Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο οι απόφοιτοι της σχολής πυροσβεστών να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθήματα 5 εξαμήνων δηλαδή 2,5 χρόνων και να έχουν με τα χρόνια βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών ενώ υπάρχουν πυροσβέστες που υπηρετούν ήδη στο Π.Σ οι οποίοι έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μεταπτυχιακούς τίτλους οι οποίοι σπούδασαν το λιγότερο 4-6 χρόνια για να πάρουν τα πτυχία τους και όχι 2,5 χρόνια και να μην υπάρχει για αυτούς η αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει το Π.Σ είναι να δώσει την βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών στους πτυχιούχους πυροσβέστες και να αναλάβουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που τους αναλογούν. Είναι κρίμα το Π.Σ να μην αξιοποιεί το προσωπικό του όπως πρέπει.

  Καλό θα ήταν όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη για να αποφευχθούν αδικίες αλλά και το Π.Σ να μπορέσει να επωφεληθεί από το δυναμικό του προσωπικού που έχει στο μέγιστο ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του αναλογούν όπως πρέπει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:17 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ 20% ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
  ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 60 ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ. ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΑ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΟΤΙ Π.Χ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ , ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ Π.Χ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΩ ΦΥΣΙΚΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:40 | ΕΟΠΥΔ

  Να προστεθεί ως § 31 β :
  «Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που έχουν εκπαιδευτεί μεταξύ των ετών 2014 και 2019 θεωρούνται ως πιστοποιημένοι»
  Να προστεθεί στην § 32 γ :
  «και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας»

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:52 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Να προστεθεί ως § 31 β :
  «Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που έχουν εκπαιδευτεί μεταξύ των ετών 2014 και 2019 θεωρούνται ως πιστοποιημένοι»
  Να προστεθεί στην § 32 γ :
  «και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 05:26 | Γεώργιος Μακαβός

  Δεν αναφερει ότι η Εκπαίδευση, θα παρεχεται στους Εθελοντές δωρεάν, ότι θα γίνεται ανά Δήμο ή δύο Δήμους και τουλάχιστον 2 σχολές ανά έτος τύπου ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α..
  Ουσιαστικά διαλύει τις ήδη υπαρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις και μηδενίζει το υπαρχων έργο της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια.
  Αυτό δεν συνάδει με ένα ευνομούμενο κράτος που έχει συνέχεια στο έργο του.
  Οι υπάρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις πρέπει να παραμείνουν χωρίς να καταργηθούν κα να υπάρχουν ταχύρυθμα προγράμματα επικαιροποίησης των γνώσεων των υπαρχόντων μελών τους. Για τα νέα μελη να υπάρχουν 2 σχολές τύπου ΠΡΟΤΕΚΤΑ ανά έτος.
  Να ξεκαθαριστεί το ποσοστό συμμετοχής στα Εξοδα εξοπλισμού και στολών των Εθεοντικών οργανώσεων και των εθελοντών τους, των Δήμων και του κρατους.
  Να μην καταργηθούν οι ειδικευμένοι Εθελοντές.
  Και να μην τίθονται ηλικιακά όρια σε υποστηρικτές δρασεις πχ Ραδιοερασιτέχνες, διοικητικής μέριμνας κλπ όπως και σε θέματα συμμετοχής ΑΜΕΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 39 πρέπει να διευκρινιστεί κατά
  τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι
  πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες
  που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η
  πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν
  ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.
  44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την
  θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:51 | cpexpert

  33. α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

  Να προστεθεί πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων, στελεχών Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

  Είναι αδιανόητο να μην συμπεριλαμβάνονται!!!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:02 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  Να προστεθεί παράγραφος: «Οι Εθελοντές Π.Π. οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το 2014 στα αντικείμενα Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση από την Πυροσβεστική Ακαδημία, θεωρούνται πιστοποιημένοι και υπόκεινται σε ταχύρρυθμη πρόσθετη εκπαίδευση στη λήξη της 5ετίας από το έτος πιστοποίησής τους».
  Παράγραφος 32Γ: να τροποποιηθεί ως εξής: «γ. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύνανται να εκπαιδεύονται σε ζητήματα πολιτικής προστασίας Εθελοντές Π.Π. και πολίτες».

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:22 | Απόστολος

  Αρθρο 39 παράγραφος 19
  Να καταργηθεί o χρονικός περιορισμός στη παρακάτω πρόταση: Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, διότι στη σχολή αξιωματικών δεν υπάρχει ελάχιστος χρονικός περιορισμός που μπορεί να συμμετέχει Πυροσβέστης. Ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα που Πυροσβέστες έχοντας τελειώσει τη 4μηνη σχολή Πυροσβεστών στους επόμενους μήνες ήταν υποψήφιοι για την αξιωματικών. Είναι οξύμωρο στην αξιωματικών να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός, όπου οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα εκ των πραγμάτων είναι περισσότερα και στη χαμηλότερη βαθμίδα να απαιτούνται 4 χρόνια.
  Επίσης, να προστεθεί πρόταση με σαφή πρόβλεψη για το χρόνο που θα γίνεται η σχολή αρχιπυροσβεστών. Πρόταση: Η σχολή Αρχιπυροσβεστών θα γίνεται κάθε (2) δύο χρόνια στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  Έχει αφαιρεθεί η πρόταση για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολή αρχιπυροσβεστών όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016 η σχολή Πυροσβεστών αναγνωρίζεται ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(2.5 χρόνια ενώ οι υπόλοιπες είναι 4 χρόνια) και οι αποφοιτήσαντες εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Αρχιπυροσβεστών και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στη σχολή αξιωματικών υπάρχει πρόβλεψη για τους πτυχιούχους και εντάσσονται καθ’ υπέρβαση με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Πρόταση: Στη σχολή Αρχιπυροσβεστών εντάσσονται Πυροσβέστες που είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) καθ’ υπέρβαση χωρίς γραπτές εξετάσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:58 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  α) να προβλεφθεί για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών ειδική ποσόστωση για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπως ισχύει και για την εισαγωγή στα αντίστοιχα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

  β)Η εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (μιας και σε αυτές υπάρχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μαθήματα όπως η χημεία και η φυσική αλλά και συνεργασία με πολυτεχνικές ή άλλες σχολές των θετικών και τεχνολογικών Επιστημών με προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με αυτές) να γίνεται αποκλειστικά από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες) όπως για την Σ.Σ.Ευελπίδων,την Σ.Ικάρων, την Σ.Ν.Δοκίμων και τις αντίστοιχες σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Ο σημερινός τρόπος εισαγωγής ευνοεί την είσοδο κυρίως υποψηφίων από το 1ο και 4ο πεδίο. Μαθητών που δεν έχουν το υπόβαθρο (ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ μαθηματικών,φυσικής και χημείας) παρά την υψηλή βαθμολογία που συγκεντρώνουν (ευκολότερα από τους αντίστοιχους του 2ου) για να παρακολουθήσουν κύκλους σπουδών πολυτεχνικών σχολών.

  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ποσόστωση μεταξύ των τριών πεδίων, με έμφαση στο 2ο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:26 | Δημήτριος Μπ.

  Παρ. 20 υπάρχει αδικία στους Πυρονόμους Γενικών καθηκόντων που έχουν προσληφτεί στο Σώμα με βασικό προσόν το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους ειδικών καθηκόντων ως προς το χρόνο φοίτησης.
  Επιπλέον στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων προωθείται επιμόρφωση υπάλληλων δυο ταχυτήτων και δεν είναι δυνατό να επιτευχτεί ο ίδιος βαθμός επιμόρφωσης.

  Παρ 21 υπάρχει αδικία στο τρόπο εισαγωγής στην Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών και συγκεκριμένα για τους Πυραγούς όπου εισάγονται χωρίς εξετάσεις στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, παρόλο που τα χρόνια υπηρεσίας τους σε σύγκριση με ένα Πυρονόμο είναι λιγότερα και πιθανό το μόνο δίπλωμα που θα έχει πάρει στον υπηρεσιακό του βίο είναι του Ανθυποπυραγού.

  Παρ. 20 Υπάρχει ασάφεια σε σχέση με την παρ 20. και την παρ 4 του άρθρου 114 όπου στην παρ 20. Του άρθρου 39 αναφέρεται «Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία έτη (3) στο βαθμό του Πυρονόμου. Ενώ στην παρ 4 του άρθρου 114 αναφέρεται. « Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:07 | Αλέξης Κουρελής – MSc Διαχείριση Κινδύνων-Καταστροφών

  Προτείνεται να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο των παραγράφων «2», «28», «30», «32β» και «33α», ως εξής:

  «2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί, μεταξύ άλλων:
  α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Σχολές και Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας,…»

  «28. Η Α.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 59, ενώ είναι αρμόδια να πιστοποιεί και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή.»

  «30. Στο πλαίσιο της αποστολής της προβλέπεται η θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.»

  «32.β. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύναται να εκπαιδεύεται, σε συναφή αντικείμενα με τις αρμοδιότητες και τις αποστολές του Πυροσβεστικού Σώματος και της πολιτικής προστασίας καθώς και σε ζητήματα πυρασφάλειας, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων.»

  «33.α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων, του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.»

  Σχόλιο τεκμηρίωσης υποβληθείσας πρότασης:

  Η πρόταση αφορά:
  α. την ανάπτυξη συνεργασιών της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και των υπό αυτή υπαγόμενων Σχολών (Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις Σχολές και τα Ειδικά Τμήματα/Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Κινδύνων-Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων,
  β. τη δυνατότητα συμμετοχής «χωρίς αποζημίωση» στις εκπαιδεύσεις και τις χορηγούμενες πιστοποιήσεις που θα παρέχονται από την Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ή τις υπό αυτή υπαγόμενες Σχολές (Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων), για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα εξειδικευμένα τμήματα/μονάδες των Ε.Δ, που έχουν αποστολή και αρμοδιότητες σχετιζόμενες με την αντιμετώπιση κινδύνων-καταστροφών.

  Η πρόταση έχει ως σκοπό την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας των εμπλεκομένων στη διαχείριση-αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επιχειρησιακών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα – Πολιτική Προστασία – Ένοπλες Δυνάμεις), για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στο πεδίο, και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος.

 • Να προστεθεί ως § 31 β :
  «Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που έχουν εκπαιδευτεί μεταξύ των ετών 2014 και 2019 θεωρούνται ως πιστοποιημένοι»
  Να προστεθεί στην § 32 γ :
  «και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:19 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  1. Άρθρο 39 παρ. 7α : να προστεθεί και των Δοκίμων Πυροσβεστών.
  2. Άρθρο 39 παρ. 7β : να προστεθεί και των Δοκίμων Πυροσβεστών.
  3. Άρθρο 39 παρ. 13β : να γίνει αντιστροφή των 6μήνων (3-5 σε 5-3).
  4. Άρθρο 39 παρ. 13β : να αντικατασταθεί το Α.Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι..
  5. Άρθρο 39 παρ. 13β : να ισχύει και για τους Δόκιμους Αξιωματικούς η αποτυχία 3 φορές στο ίδιο μάθημα σημαίνει αποβολή από τη Σχολή.
  6. Άρθρο 39 παρ. 13γ : να αντικατασταθεί ο βαθμός του Πυρονόμου με του Αρχιπυράρχου.
  7. Άρθρο 39 παρ. 15 : να προστεθεί και η Σχολή Πυροσβεστών.
  8. Άρθρο 39 παρ. 16 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  9. Άρθρο 39 παρ. 19 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  10. Άρθρο 39 παρ. 20 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  11. Άρθρο 39 παρ. 20 : γιατί οι ειδικών καθηκόντων 4 μήνες σχολή μετεκπαίδευσης και οι γενικών καθηκόντων 12 μήνες;
  12. Άρθρο 39 παρ. 23α : να προστεθεί και η Σχολή Πυροσβεστών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:01 | Chatzi

  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 39 πρέπει να διευκρινιστεί κατά τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

  Επίσης όσο αφορά το άρθρο 39 – παράγραφο 19 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ώστε να εισάγονται σε σχολή Αρχιπυροσβεστών ως υπεράριθμοι και μόνο με δυο(2) έτη στο βαθμό του πυροσβέστη ή να γίνεται αξιολόγηση με βάση το βαθμό του πτυχίου όπως και μεταπτυχιακών τίτλων ή και άλλων προσόντων και να παίρνουν μόρια.Παράδειγμα σε περίπτωση που προκηρυχθεί σχολή Αρχιπυροσβεστών και οι θέσεις είναι περιορισμένες θα μπορούσε να μπει ένα ποσοστό ή ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για κατόχους πτυχίων ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μεταπτυχιακού.

  Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο οι απόφοιτοι της σχολής πυροσβεστών να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθήματα 5 εξαμήνων δηλαδή 2,5 χρόνων και να έχουν με τα χρόνια βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών ενώ υπάρχουν πυροσβέστες που υπηρετούν ήδη στο Π.Σ οι οποίοι έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μεταπτυχιακούς τίτλους οι οποίοι σπούδασαν το λιγότερο 4-6 χρόνια για να πάρουν τα πτυχία τους και όχι 2,5 χρόνια και να μην υπάρχει για αυτούς η αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει το Π.Σ είναι να δώσει την βαθμολογική εξέλιξη παραγωγικής σχολής αρχιπυροσβεστών στους πτυχιούχους πυροσβέστες και να αναλάβουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που τους αναλογούν. Είναι κρίμα το Π.Σ να μην αξιοποιεί το προσωπικό του όπως πρέπει.

  Καλό θα ήταν όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη για να αποφευχθούν αδικίες αλλά και το Π.Σ να μπορέσει να επωφεληθεί από το δυναμικό του προσωπικού που έχει στο μέγιστο ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του αναλογούν όπως πρέπει.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:26 | Σωκράτης Π.

  Ως σπουδαστης της σχολής πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα θέλω να καταθέσω τις ενστάσεις μου σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο.Το γεγονός ότι βρίσκομαι εντός της σχολής αυτήν την περίοδο με καθιστά ικανότερο να γνωρίζω την κατάσταση και την αποτελεσματικότητα αυτής,επομένως μπορώ να πω πως τα τέσσερα έτη σπουδών για έναν πυροσβέστη είναι υπερβολικά και ανούσια.Εμεις οι σπουδαστές λαμβάνουμε αυτήν την αλλαγή του καθεστώτος της σχολής ως εκμετάλλευση προς τον εαυτό μας, αφού πριν μπούμε στην ακαδημία εμεις γνωρίζαμε άλλα δεδομένα που μας οδήγησαν στην επιλογή εισαγωγής σε αυτην.Επισης έχουμε υπογράψει άλλο πρακτικό ορκομωσίας.Απο την άλλη πλευρά τα τέσσερα έτη σπουδών δεν αντιστοιχούν στην βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπει το άρθρο (μέχρι τον βαθμό του πυρονομου) και δεν έχει καμία σχέση με ότι ισχύει στις άλλες σχολές υπαξιωματικών της χώρας.Τελος,ο μισθός που εισπράττει ένας δόκιμος πυροσβέστης είναι εξευτελιστικος για να μπορει να ζήσει έτσι τέσσερα ολόκληρα χρόνια και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πυροσβεστικό σώμα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:14 | Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 39 πρέπει να διευκρινιστεί κατά
  τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι
  πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες
  που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η
  πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν
  ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.
  44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την
  θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:39 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 39 πρέπει να διευκρινιστεί κατά
  τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι
  πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες
  που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η
  πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν
  ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.
  44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την
  θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | Γρηγόρης

  Στην παράγραφο 13β του παρόντος άρθρου πρέπει να διευκρυνιστεί τι ισχύει με τις σειρές 81 ,83 ,85 και 87 οι οποίες βρίσκονται ή έχουν αποφοιτήσει από την Σχολή Πυροσβεστών τις Πτολεμαϊδας και έχουν υπογράψει πρακτικό ορκωμοσίας που αναφέρει ότι η φοίτηση στην σχολή είναι 5 εξάμηνα. Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να τους δοθεί η επιλογή για το εάν θα συμπληρώσουν τα επιπλέον 3 εξάμηνα για να αναβαθμιστεί το πτυχίο τους. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σχολή Πυροσβεστών είναι σχολή Υπαξιωματικών ,άρα τα 4 χρόνια (όσα και η Ανθυποπυραγών ) είναι υπερβολικά από τη στιγμή που και οι άλλες σχολές υπαξιωματικών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας δεν ξεπερνούν τα 3 έτη. Τέλος δεν νοείται πρακτική εξάσκηση στην Αθήνα με 300 ευρώ. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για μισθολογική αύξηση ή τουλάχιστον να επιτρέψει στους δόκιμους πυροσβέστες να μπορούν να δουλεύουν και να πληρώνονται τα πενθήμερα και τα νυχτερινά, όπως όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, από την στιγμή που κατά τη διάρκεια των εξαμήνων πρακτικής αναλαμβάνουν κανονικά καθήκοντα πυροσβέστη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:27 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Αρθρο 39 παραγρ. 20 που αναφερεται ότι στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων … θεωρώ ότι πρεπει να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ το δυναται και εφόσον. Είναι μια Σχολή που πρεπει να αναβαθμιστεί και ΠΡΕΠΕΙ να την παρακολουθούν ΟΛΟΙ υποχρεωτικώς. Το μακροχρονιο αποτελεσμα θα αναβαθμιση Π.Σ. και Πολιτικη Προστασια.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:31 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος ΈΥΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

  παρ. 7α : να προστεθεί και των Δοκίμων Πυροσβεστών.
  παρ. 7β : να προστεθεί και των Δοκίμων Πυροσβεστών.
  παρ. 13β : να γίνει αντιστροφή των 6μήνων (3-5 σε 5-3).
  παρ. 13β : να αντικατασταθεί το Α.Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι..
  παρ. 13β : να ισχύει και για τους Δόκιμους Αξιωματικούς η αποτυχία 3 φορές στο ίδιο μάθημα σημαίνει αποβολή από τη Σχολή.
  παρ. 13γ : να αντικατασταθεί ο βαθμός του Πυρονόμου με του Αρχιπυράρχου.
  παρ. 15 : να προστεθεί και η Σχολή Πυροσβεστών.
  παρ. 16 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  παρ. 19 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  παρ. 20 : να καταργηθεί και να δοθεί βαθμολόγιο σε όλους τους πυροσβέστες.
  παρ. 20 : γιατί οι ειδικών καθηκόντων 4 μήνες σχολή μετεκπαίδευσης και οι γενικών καθηκόντων 12 μήνες;
  παρ. 23α : να προστεθεί και η Σχολή Πυροσβεστών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:48 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Αρθρο 39 παραγρ. 13β που αναφέρεται στο ότι οι Δόκιμοι Πυροσβέστες τοποθετούνται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πραγματοποιούν ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα το νομό Αττικής, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες μεγάλες έδρες των Περιφερειών της Χώρας. Ξεκινώντας από την συμπρωτευουσα Θεσσαλονίκη κ.ο.κ. με ανάλογο ποσοστό αριθμού Δοκίμων διότι καλύπτει κι αυτη ως μεγαλούπολη τις δυνατότητες καλής πρακτικής άσκησης για τους Πυροσβέστες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:05 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Αρθρο 39 παραγρ. 12β που αναφερεται στην «Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό που θα καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
  Ιδρυμάτων οι ΠΟΛΥΤΕΧΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Μηχανολογοι Μηχανικοι, Ηλεκτρολογοι Μηχανικοι) και η ΝΟΜΙΚΗ, που ειναι αλλυλενδετα με το Π.Σ. τοσο στην Πυρασφάλεια όσο και στα ειδικά Ανακριτικα καθηκοντα των Πυροσβεστών.
  Θεωρώ οτι πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτες οι Σχολες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:42 | Βασίλειος Καζούκας

  Επί του 13β, προτείνω όπως συμπληρωθεί:

  «Στο πλαίσιο ομογενοποίησης του Πυροσβεστικού Προσωπικού αλλά και τον μη αποκλεισμό του από προγράμματα εκπαίδευσης της Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι εντός τριών ετών από την έκδοση του παρόντος και με ευθύνη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα παρακολουθήσουν κύκλους σπουδών της σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι κύκλοι Σπουδών θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα παρατήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης για την θεωρητική κάλυψη των Θεματικών Ενοτήτων. Δεδομένου ότι οι εν ενεργεία Υπάλληλοι διαθέτουν σαν στελέχη του Π.Σ. την Τεχνική Πυροσβεστική Επαγγελματική Επάρκεια όπως και άλλες εκπαιδεύσεις επί του αντικειμένου, οι κύκλοι σπουδών διαμορφώνονται ως : (2) εξάμηνα για τους Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και (5) για τους Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής.»

  Δεν είναι ο πρώτος κλάδος που δέχεται αυτή την θεμιτή επαγγελματική αναβάθμιση στο σύνολο του προσωπικού του, που μόνο θετικές προεκτάσεις δημιουργεί ενώ η μέθοδος blended learning εφαρμόζεται παγκοσμίως με μικρό κόστος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:59 | Σάκης

  Καλησπέρα σας. Είμαι σπουδαστής στη σχολή πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα και θα ήθελα να σας εκφράσω τους έντονους προβληματισμούς και τις εύλογες απορίες μου σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. Πρώτον θα ήθελα να ξέρω αν η αλλαγή της σχολής πυροσβεστών σε 8 εξάμηνα αφορά και εμάς που έχουμε εισαχθεί με το παλιό σύστημα το 2018( 5 εξάμηνα) και αν είναι νόμιμο από την άποψη ότι καμία σχολή υπαξιωματικών δεν υπερβαίνει τα 6 εξάμηνα και μάλιστα χωρίς να επιφέρει ούτε μισθολογικές ούτε βαθμολογικές αυξήσεις στους δόκιμους καθώς επίσης και την χρηματική δυσπραγία που επιφέρει το μέτρο αυτό στις οικογένειες των δοκίμων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:56 | Γεώργιος Ντζ.

  Όσον αφορά την 4ετή φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών, θα πρέπει μετά την συμπλήρωση των 5 πρώτων εξαμήνων και την διάθεση των δοκίμων στην Αττική με πλήρη καθήκοντα να υπάρξει ενίσχυση της μισθολογικής τους κατάστασης. Πενθήμερα και νυχτερινά θα πρέπει να δίνονται στους δόκιμους τον τελευταίο ουσιαστικά χρόνο της φοίτησής τους ανεβάζοντας τον μισθό τους, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, αφού θα εκτελούν υπηρεσίες με πλήρες καθηκοντολόγιο και έχοντας ήδη λάβει το Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας με τη συμπλήρωση του πρώτου κύκλου των σπουδών.(έστω συγκεκριμένος αριθμός ωρών για νυχτερινή απασχόληση ή πέραν του πενθημέρου ώστε να υπάρχει μια αύξηση του μισθού τους). Ενώ πλέον θα είναι η μοναδική σχολή υπαξιωματικών με διάρκεια φοίτησης όσο η αντίστοιχη Σχολή Αξιωματικών και με πλήρη καθήκοντα για τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κάτι το οποίο οφείλει να ληφθεί υπόψη για την αύξηση του μισθού των 4ετών δοκίμων πυροσβεστών.

  Απαιτείται ταυτόχρονη αναβάθμιση της δομής και της λειτουργίας της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα καθότι είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο της πρακτικής όσο και της θεωρητικής εκπαίδευσης των δοκίμων. Τα προβλήματα νεότητας της Σχολής θεωρητικά έχουν επιλυθεί και πλέον απαιτείται ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου παρεχόμενης εκπαίδευσης.

  Στο θέμα της υποχρεωτικής παραμονής στην Αθήνα των νεοξερχομένων πυροσβεστών μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις ώστε αριθμός νέων πυροσβεστών να τοποθετείται και στην Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση να γίνεται με βάση την τελική σειρά εξόδου από την Σχολή δηλαδή να βγαίνουν θέσεις για Αθήνα (και κάποιες θέσεις για Θεσσαλονίκη)και να υπάρχει επιλογή των θέσεων στους Σταθμούς με βάση την ιεραρχία με τον πρώτο της σειράς να επιλέγει πρώτος, εν συνεχεία ο δεύτερος κ.τ.λ. μέχρι τη συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων.

  Η εισαγωγή στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών προτείνεται να γίνεται άνευ εξετάσεων για τους αποφοίτους της Σχολής Πυροσβεστών που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου).’Η εφόσον διεξαχθούν εξετάσεις για όλους, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι πτυχιούχοι με ποσόστωση +40% (καθ υπέρβαση)επί των προκηρυγμένων θέσεων.( π.χ. 100 θέσεις προκήρυξη, +40 θέσεις για κατόχους πτυχίου που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις εξετάσεις) Επιπλέον οι κάτοχοι μεταπτυχιακών συναφούς αντικειμένου να εισάγονται άνευ εξετάσεων στην Σχολή Επιμόρφωσης εφόσον βρίσκονται στο βαθμό του πυρονόμου επί διετία. Ή εφόσον διεξαχθούν εξετάσεις για όλους να υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία πτυχιούχων με ποσόστωση +40% (καθ υπέρβαση) επί των προκηρυγμένων θέσεων για τους κατόχους μεταπτυχιακού. Οι κάτοχοι διδακτορικού ή δυο μεταπτυχιακών εισάγονται απευθείας και άνευ εξετάσεων στην σχολή επιμόρφωσης.

  Προτείνεται η 4ετής φοίτηση στη Σχολή πυροσβεστών να ισχύσει με πλήρη εφαρμογή από την εισαγωγή της 88ής σειράς (πανελλήνιες 2020) ώστε να είναι γνωστή σε όλους που θα επιλέξουν τη σχολή η αλλαγή του χρόνου φοίτησης αλλά και να υπάρξει χρόνος για τις απαιτούμενες αλλαγές στον κανονισμό σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στην προετοιμασία της νέας διδακτικής διαδικασίας (σχολεία εκπαίδευσης, σεμινάρια, εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις, εξεταστική περίοδος κ.α.). Προτείνεται επίσης η συμμετοχή για συνέχιση των σπουδών για +1,5 χρόνο, των αποφοίτων των σειρών 81,83,85,87 που εισήχθηκαν με καθεστώς 2,5 ετών να γίνεται με αίτηση όσων επιθυμούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους και εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός αιτούντων για τη συνέχιση του προγράμματος.

  Όπως υπάρχει πλέον επιβράβευση για τους 3 πρώτους κατά σειρά εξόδου της σχολής Πυροσβεστών(εισαγωγή στη σχολή Αξιωματικών) αντίστοιχο κίνητρο αριστείας θα μπορούσε να θεσπιστεί και για τους 3 πρώτους της Σχολής Ανθυποπυραγών (εφόσον το επιθυμούν) με την εισαγωγή τους με υποτροφία (απαλλαγή διδάκτρων) στο μεταπτυχιακό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το κίνητρο αυτό θα συμβάλει στην ύπαρξη ευγενούς άμιλλας και θα προβάλει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δοκίμων Αξιωματικών, οι αριστούχοι δε θα επιβραβευτούν με την συνέχιση των σπουδών τους σε συναφές αντικείμενο σπουδών, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση του μεταπτυχιακού ενώ η υποχρεωτική παραμονή των νεοεξερχόμενων Ανθυποπυραγών στην Αθήνα επί διετίας επιτρέπει στους υπότροφους να ολοκληρώσουν ομαλά την φοίτησή τους στο Μεταπτυχιακό. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η διδακτική διαδικασία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να προβλέπει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε πυροσβεστικά αντικείμενα για Αξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν μεταπτυχιακό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:32 | Ευτέρπης

  Όπως προανέφερε και ο συνάδελφος δόκιμος της σχολής πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα η εισαγωγή μας σε αυτή έγινε με διαφορετικό πρακτικό το οποίο δεν δύναται να αναιρεθεί ή να αλλαχθεί παρά μόνο με την απερχόμενη συγκατάθεση οποίου και οποίας το επιθυμεί. Συνεπώς ζητάμε την αποσαφήνιση της παραγράφου 13.β σχετικά με το εάν οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις επόμενες σειρές δοκίμων πανελληνίων εξετάσεων και για το αν θα δύναται η δυνατότητα επιλογής ακολουθίας του νέου κύκλου σπουδών των 4 ετών στις ήδη υπάρχουσες σειρές οι οποίες έχουν εισαχθεί με την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.
  Επίσης πανω στην ίδια παράγραφο τίθεται το παράλογο πως καμία σχολή υπαξιωματικών σωμάτων ασφαλείας και ένστολων τόσο στην Ελλάδα οσο και στην Ευρώπη δεν περιλαμβάνει φοίτηση που να διαρκεί πάνω από 3 έτη. Έναντι λοιπόν της τετραετούς προτεινόμενης φοίτησης προτείνουμε την τριετή φοίτηση των δοκίμων μέσω της οποίας θα μπορούν να αποκτούν πτυχίο φοίτησης ισάξιο των Α.Ε.Ι(και οχι Α.Τ.Ε
  .Ι τα οποία έχουν καταργηθεί) και βεβαίως να λαμβάνουν και το κατάλληλο επιμορφωτικό επίπεδο μέσα στο κατάλληλο και διευρυμένο χρονικό διάστημα φοίτησής τους.
  Σε περίπτωση που η προαναφερθείσα πρόταση απορριφθεί οφείλεται να σημειωθεί πως πρακτική στην Αθήνα με 300-350€ δεν δύναται πρακτικά.Για τον λόγο αυτό απαραίτητη κρίνεται στην περίπτωση αυτή η αύξηση του μισθού των δοκίμων και ίσως η πλήρης προσαρμογή τους στο ωράριο και στις μέρες εργασίας των υπόλοιπων πυροσβεστών και η προσκόλληση στον μισθό τους πενθήμερων και βραδινών εσόδων.
  Τέλος τίθεται και το εξής παράδοξο θέμα, η φοίτηση της πυρ. Ακαδημίας (σχολή Αξιωματικών) θα διαρκεί το ίδιο με την φοίτηση στην σχολή πυροσβεστών χωρίς να δίδεται στους τελευταίους κάποια περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη αναπτύσσοντας ένα σύστημα αδικίας, αδιαφορίας και υποτίμησης για τα χαμηλόβαθμα στελέχη του σώματος τα οποία επί το πλείστον,απαρτίζουν και επανδρωνουν το πυροσβεστικό σώμα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 01:33 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Προτείνεται να αναγραφεί η σύντμηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως «ΠΥΡΑ» προκειμένου να κατοχυρωθεί το συγκεκριμένο brand name, κατ΄αντιστοιχία με την αναγραφή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας ως «ΑΠοΠ». Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 79.