Άρθρο 89 – Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού

1. Συστήνεται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Ειδική Υπηρεσία αυτού η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.), η οποία εδρεύει στην Αττική, υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό και είναι αρμόδια για:
α. Την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και καταγραφή των υλικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Την έκδοση διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητάς του.
2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα, Γραφεία και Διαχειρίσεις:
α. Τμήμα Γραμματείας.
β. Τμήμα Κωδικοποίησης Υλικού.
γ. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, το οποίο διαρθρώνεται στις ακόλουθες Μερικές Διαχειρίσεις:
αα. Α’ Μερική Διαχείριση (ατομικά εφόδια, οπλισμός, κλινοστρωμνές, έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικά).
ββ. Β’ Μερική Διαχείριση (τροχαίο υλικό, μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαλεία).
γγ. Γ’ Μερική Διαχείριση (τηλεπικοινωνιακό υλικό).
δ. Γραφείο Προμηθειών-Δαπανών και Αποστολών, το οποίο είναι επιφορτισμένο για τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν την Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ., την εποπτεία-μέριμνα για τον εφοδιασμό των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων και υλικών καθώς και τον χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών.
3. Με απόφαση Αρχηγού καθορίζονται ζητήματα προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας της Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 155-175 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).