Άρθρο 164 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος θεωρείται ότι:
α. Ευρίσκονται στην «ίδια πόλη» οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που λειτουργούν:
αα) στον ίδιο νομό της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νήσων Σαλαμίνας και Αγκιστρίου.
ββ) στον ίδιο νομό της νήσου Κρήτης.
γγ) στο ίδιο νησί, πλην της Εύβοιας. Ειδικά, το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια που εδρεύουν στη νήσο Εύβοια δύναται να μετακινείται από Υπηρεσίες προς Κλιμάκια διοικητικής υπαγωγής τους, καθώς και μεταξύ των Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία.
β. Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών- Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων είναι ως ενιαίες.
γ) Όσοι προέρχονται από την κατηγορία των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από τον ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή.
2. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Υπάλληλοι που βρίσκονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μπορούν να υπηρετούν πέραν των οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες που προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού τους.
4. Για την πρώτη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 152, ο χρόνος παραμονής σε Υπηρεσίες πριν από δημοσίευση του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.
5. Τεχνικά ζητήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:00 | Ε.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. Ε.ΠΟ.Π στις Ένοπλες Δυνάμεις στην Αστυνομία, Ειδικοι Φρουροι, πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:52 | Μ.Μ

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:32 | Chrysostomos Kontoris

  θέλω να επισημάνω ότι έχουν εξαιρεθεί άδικα και λανθασμένα οι λοιπές περιπτώσεις α’και γ’ της παρ 2 του αρθου 158(μοριοδότηση της χιλιομετρικής απόστασης από τόπο συμφερόντων αλλά και μοριοδότηση της υπηρεσίας σε νησί από την ημερομηνία τοποθέτησης είτε και μετάθεσης) με αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι που υπηρετούν εκτός τόπου συμφέροντος τους να μην λάβουν καμιά μοριοδότηση. Επιπλεόν,δεδομένη θεωρείται η οικονομική αφαίμαξη και ψυχική ταλαιπωρία όσων έχουν υπηρετήσει σε απομακρυσμένα νησιά.Επίσης είναι γεγονός ότι η μη μοριοδότηση όσων έχουν υπηρετήσει σε νησιά και η εξομοίωσή τους με όσους υπηρετούν στο τόπο συμφερόντων τους αντίκειται στην Συνταγματική αρχή της ισότητας και επιπρόσθετα το καινούργιο νομοσχέδιο βγαίνει για να αρθούν αδικίες του παρελθόντος, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση.
  H καθιερούμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε με την μορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (3396/2014 ΣΤΕ).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:36 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 164 – Μεταβατικές Διατάξεις:«Παρ.2 «κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν (αναδρομικά) τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158» ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τις περιπτώσεις α’,γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 158, με αποτέλεσμα οι Πυροσβέστες που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν και υπηρετούν τώρα ή υπηρέτησαν κατά το παρελθόν, αρκετά έτη σε υπηρεσίες και κλιμάκια απομακρυσμένων από τον τόπο συμφερόντων τους περιοχών ή και σε νησιά, να μην λάβουν αναδρομικά τα μόρια που δικαιούνται, «μηδενίζοντας» την υπηρεσιακή πορεία των συγκεκριμένων υπαλλήλων και την κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση που έχουν υποστεί.
  Συνεπώς καθίσταται αυτονόητο ότι στον υπολογισμό των μορίων θα πρέπει να προστεθούν αναδρομικά οι περιπτώσεις α’,γ’,δ’ της παρ 2 του άρθρου 158.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:16 | ΚΩΣΤΑΣ

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:58 | Κυριάκος

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:15 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στον δημόσιο τομέα,Ο.Τ.Α.κλπ πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της προυπηρεσίας ως οδηγός,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:25 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Συμβασιούχοι Εποχικοί Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Συμβασιούχος Εποχικός Πυροσβέστης,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς δίνει μόρια στον υποψήφιο και ανεβάζει το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Χωρίς το προσόν αυτό ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα ένας πυροσβεστικός υπάλληλος με τον βαθμό του Πυροσβέστη με συνολική υπηρεσία πάνω από 15 έτη ,ακόμα και πάνω από 17 έτη, στα Πυροσβεστικό Σώμα αθροιστικά, να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 έτη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:56 | Νικόλαος Σεβαστάκης

  Για όσους έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να λογιστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να υπολογίζεται στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,δεδομένου ότι πριν το νέο μισθολόγιο υπολογιζόταν στην μισθολογική προαγωγή και ότι οι Ε.Π.Υ. υπάγονται στα Ειδικά Μισθολόγια.Επίσης να υπολογίζεται και στην μάχιμη πενταετία.
  Η θητεία ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας Ε.Π.Υ.,είναι εξορισμού προσόν κατάταξης καθώς ανέβαζε το όριο ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς το οποίο προσόν ,σε πολλές περιπτώσεις,ο υποψήφιος δεν θα μπορούσε να συμμετέχει.
  Αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ε.Π.Υ. έχει γίνει στο Λιμενικό Σώμα με τον Νόμο 4532/2018 άρθρο 23.
  Η παράλειψη αυτή για την συγκεκριμένη κατηγορία έχει ως αποτέλεσμα Πυροσβέστης με συνολική υπηρεσία πάνω από 20 έτη ,ακόμα και 25 έτη, στα σώματα ασφαλείας να αμείβεται σαν να έχει υπηρεσία 14 χρόνια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:17 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

  Σύμφωνα με το παρόν άρθρο (164)Μεταβατικές διατάξεις παρ.2:Κατα την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ και’ ε’ της παρ. 2: του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. .Εξαιρώντας τις περιπτώσεις α’, γ’ και δ της παρ 2: του άρθρου 158 αδικούνται κατάφωρα υπάλληλοι εξερχόμενοι Σχολών Υπαξιωματικών που έχουν υπηρετήσει για χρόνια εκτός του τόπου συμφερόντος τους χωρίς να είναι δική τους επιλογή. Ενώ λοιπόν «τιμωρήθηκαν» μία φορά κατά την έξοδό τους από τις Σχολές, λόγω αρχαιότητας, με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες διαφορετικές από τον τόπο που υπηρετούσαν και εκτός του τόπου συμφερόντων τους, «τιμωρούνται» για δεύτερη φορά, αφού δεν υπολογίζονται μόρια για αυτές τους τις τοποθετήσεις και το χρόνο που υπηρέτησαν σε αυτές τις Υπηρεσίες. Αν αυτό δεν είναι καταστρατήγηση της αρχής της ισονομίας και κατάφωρη αδικία έναντι αυτών των συναδέλφων τότε τι είναι. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπολογιστούν και τα μόρια των περιπτώσεων α’, γ’ και δ της παρ 2: του άρθρου 158 για τους υπαλλήλους μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:04 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Στο άρθρο 164 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» για την περίπτωση β)
  του άρθρου 1 που ορίζει ότι «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών-Πυραγών
  και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων είναι
  ως ενιαίες» προτείνουμε την διαγραφή της, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον
  πίνακα των οργανικών θέσεων όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 77, άλλως την
  τροποποίησή της ως εξής :
  «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (παραγωγικής σχολής)
  είναι ως ενιαίες, οι θέσεις των Ανθυπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (σχολής
  μετεκπαίδευσης) είναι ως ενιαίες, και οι θέσεις των Υπαξιωματικών
  (Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες) είναι ως ενιαιίες.»
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου γ) ως εξής
  : «Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι προέρχονται από την κατηγορία των
  Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από
  την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή και ο χρόνος της
  πενταετούς θητείας τους προσμετράται μισθολογικά και βαθμολογικά.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε να προστεθούν τα εξής :
  1. «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1.11.2011 και
  είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη
  πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν το δικαίωμα να
  αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ/τος
  169/2007 (μάχιμη πενταετία).»
  2. «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν την ισχύ του
  Π.Δ. 44/2016, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τους
  Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η
  στρατιωτική θητεία τους.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:27 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Επιτέλους να γίνει κατανοητό, όπως αναφέρεται ρητά στο 1γγ ότι δε δύναται να γίνονται μετακινήσεις μεταξύ των νησιών, αφού δεν υφίσταται «ίδια πόλη» για ξεχωριστά νησιά, μέσα στον ίδιο Νομό.
  Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην προβληματική περιοχή των Κυκλάδων και γενικότερα στις νησιωτικές περιοχές.
  Κάποιοι Διοικούντες παρερμήνευαν και δεν ήθελαν να κατανοήσουν τα αυτονόητα, θέλοντας να μετακινήσουν υπαλλήλους από νησί σε νησί, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών….

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:16 | Παναγιώτης Π.

  Θα σας παραθέσω ένα απλό παράδειγμα.
  Εδω και τρια χρόνια είμαι μετατεθημένος παρα την θέληση μου σε αεροδρόμιο της Fraport το οποίο βρήσκεται 450 χιλιόμετρα μακριά απο τον τόπο συμφερόντων μου.
  Πως είναι δυνατόν όταν με το καλό επιστρέψω στον τόπο μου, οι συνάδελφοι που θα βρω πισω να εχουν τα ίδια μόρια με εμένα χωρίς να εχουν υπηρετήσει ούτε μια μέρα μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και να είμαι για μια ακόμα φορά υποψήφιος για μετάθεση ;;;;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:21 | Apostolis

  Αρθρο 164 παράγραφος 1γ
  Προστίθεται στο τέλος της πρότασης τα εξής: και αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός για τη συμμετοχή τους στις παραγωγικές σχολές του σώματος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:02 | Δημήτριος Μπ.

  Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπήρχε μια αναλόγια υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω στις μάχιμες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων οπού βοηθούσε στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, πλέον αυτό δεν αναφέρετε πουθενά.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:08 | Δημήτριος Μπ.

  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα πρέπει να λάβουν τα μόρια που προβλέπονται σύμφωνα με όλο το άρθρο 158 διότι υπάρχουν υπάλληλοι η όποιοι έχουν τοποθετηθεί και μετατεθεί κατά το παρελθόν μακριά από το τόπο συμφερόντων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:34 | Θεοφάνης Κυριακογλου

  Σύμφωνα με την Παρ.2:
  Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν(αναδρομικά) τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158
  ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ τις περιπτώσεις α’,γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 158, με αποτέλεσμα οι Πυροσβέστες που τοποθετήθηκαν/μετατέθηκαν και υπηρετούν ήδη αρκετά έτη σε υπηρεσίες και κλιμάκια απομακρυσμένων νησιών, να μην λάβουν αναδρομικά πλήθος μοριών, με συνέπεια να καταπατείται η Συνταγματικη Αρχή της Ισότητας(Θεμιτά κριτήρια διαφορετικης μεταχείρισης), αδικώντας τους λόγο της τεράστιας οικονομικής και ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης επι σειρά ετών μακρυά απ τον τόπο συμφερόντων τους. Επιβάλλεται η αναγνώριση των μορίων αναδρομικά για την αποκατάσταση της αδικίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:05 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 164 παρ. 1γ : αντικατάσταση του «αυτή» με «του μόνιμου προσωπικού από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους για βαθμολογικές προαγωγές και αθροιστικά από την ημερομηνία πρόσληψης τους είτε ως εποχιακούς, είτε ως πενταετής για συνταξιοδοτικά θέματα».
  Άρθρο 164 παρ. 2 : διευκρίνηση και ανάλυση χωρίς γενικόλογα.
  Άρθρο 164 : προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής «κατά την πρώτη εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δίδεται βαθμός στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους παραγωγικών σχολών σαν να αποφοίτησαν από αντίστοιχη Σχολή Στρατού Ξηράς ή Πολεμικού Ναυτικού χωρίς να γεννάτε αναδρομική διεκδίκηση χρημάτων. Στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μη Παραγωγικών Σχολών δίνεται ομοίως ως άνω βαθμός χωρίς να γεννάτε αναδρομική διεκδίκηση χρημάτων αφαιρούμενου του διπλάσιου χρονικού διαστήματος της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ή 1 βαθμό λιγότερο από τους υπαλλήλους Παραγωγικής Σχολής με ταυτόχρονη μετατροπή της κατανομής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος με τα νέα δεδομένα και ταυτόχρονη μετατροπή των οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Άρθρο 164 παρ. 5 : προστίθεται στο τέλος αυτής «αποκλειστικά εντός διμήνου από το πέρας των άνω προθεσμιών».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:57 | Δημήτρης

  Σύμφωνα με το παρόν άρθρο (164)
  Μεταβατικες διατάξεις παρ.2:Κατα την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ και’ ε’ της παρ. 2: του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι λοιπές περιπτώσεις α’ γ’ και δ’ της Παρ 2 του άρθρου 158.

  Πλήθως συνάδελφων υπηρετούν εκτός του τόπου συμφέροντος τους και δεν έχουν καμία μοριοδότηση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:17 | Chatzi

  Στο άρθρο 164 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» για την περίπτωση β) του άρθρου 1 που ορίζει ότι «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών-Πυραγών και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων είναι ως ενιαίες» προτείνουμε την διαγραφή της, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον πίνακα των οργανικών θέσεων όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 77, άλλως την τροποποίησή της ως εξής : «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (παραγωγικής σχολής) είναι ως ενιαίες, οι θέσεις των Ανθυπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (σχολής μετεκπαίδευσης) είναι ως ενιαίες, και οι θέσεις των Υπαξιωματικών (Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες) είναι ως ενιαιίες.» Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου γ) ως εξής : «Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι προέρχονται από την κατηγορία των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή και ο χρόνος της πενταετούς θητείας τους προσμετράται μισθολογικά και βαθμολογικά.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε να προστεθούν τα εξής : 1. «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1.11.2011 και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ/τος 169/2007 (μάχιμη πενταετία).» 2. «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν την ισχύ του Π.Δ. 44/2016, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η στρατιωτική θητεία τους.».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:25 | . Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Στο άρθρο 164 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» για την περίπτωση β)
  του άρθρου 1 που ορίζει ότι «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών-Πυραγών
  και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων είναι
  ως ενιαίες» προτείνουμε την διαγραφή της, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον
  πίνακα των οργανικών θέσεων όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 77, άλλως την
  τροποποίησή της ως εξής :
  «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (παραγωγικής σχολής)
  είναι ως ενιαίες, οι θέσεις των Ανθυπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (σχολής
  μετεκπαίδευσης) είναι ως ενιαίες, και οι θέσεις των Υπαξιωματικών
  (Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες) είναι ως ενιαιίες.»
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου γ) ως εξής
  : «Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι προέρχονται από την κατηγορία των
  Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από
  την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή και ο χρόνος της
  πενταετούς θητείας τους προσμετράται μισθολογικά και βαθμολογικά.».
  Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε να προστεθούν τα εξής :
  1. «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1.11.2011 και
  είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη
  πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν το δικαίωμα να
  αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ/τος
  169/2007 (μάχιμη πενταετία).»
  2. «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν την ισχύ του
  Π.Δ. 44/2016, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τους
  Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η
  στρατιωτική θητεία τους.».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:41 | Ιωάννης

  Η παρ. 1β του άρθρου 164 σχετικά με τις θέσεις των Αθγων-Υπγων-Πγων που ενοποιούνται με των Πυρστων-Απστων-Πυρμων το θεωρώ λάθος. Δεν εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και επομένως πρέπει να διαχωρίζονται οι θέσεις στο οργανόγραμμα κάθε Πυρ/κής Υπηρεσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:53 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Για να επιτευχθεί ισοτιμία, τόσο οικονομική όσο και βαθμολογική, με τους υπόλοιπους ένστολους, και ιδιαίτερα με τα άλλα σώματα ασφαλείας, θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Οι ήδη Υπαξιωματικοί απόφοιτοι από την Σχολή Αρχιπυροσβεστών θα πρέπει στις μεταβατικές διατάξεις κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στα 26 χρόνια υπηρεσίας να λαμβάνουν τον βαθμό του Ανθυποπυραγού και στα 29 τον βαθμό του Υποπυραγού. (αντίστοιχα με αυτό που έγινε στην Ελληνική Αστυνομία)
  eyps lakvnias

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:08 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο αρθρο 164 παρ. γ)Για τους πυροσβέστες τους πρώην πενταετείς, ισχύει το εξής : για διενέργεια μεταθέσεων θεωρείται πυροσβέστης κάποιος από το έτος 2012 ενώ για το δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών από το έτος 2017.
  Οι πυροσβέστες πρώην πενταετείς να θεωρούνται Πυροσβέστες από το 2012 για όλες τις διατάξεις του σχεδίου νόμου.
  ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | Νικος 21

  Και οσοι προέρχονται απο Δημόσιες Υπηρεσίες με πολλα έτη δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας?

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 10:11 | Στέλιος Μπούφτας

  Στο άρθρο 164 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» για την περίπτωση β) του άρθρου 1 που ορίζει ότι «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών-Πυραγών και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων είναι ως ενιαίες» προτείνουμε την διαγραφή της, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον πίνακα των οργανικών θέσεων όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 77, άλλως την τροποποίησή της ως εξής : «Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (παραγωγικής σχολής) είναι ως ενιαίες, οι θέσεις των Ανθυπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών (σχολής μετεκπαίδευσης) είναι ως ενιαίες, και οι θέσεις των Υπαξιωματικών (Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες) είναι ως ενιαίες.» Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου γ) ως εξής : «Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι προέρχονται από την κατηγορία των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή και ο χρόνος της πενταετούς θητείας τους προσμετράται μισθολογικά και βαθμολογικά.». Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε να προστεθούν τα εξής : 1. «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1.11.2011 και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ/τος 169/2007 (μάχιμη πενταετία).» 2. «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν την ισχύ του Π.Δ. 44/2016, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από τους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η στρατιωτική θητεία τους.».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

  Σύμφωνα με το παρόν άρθρο (164)Μεταβατικες διατάξεις παρ.2:Κατα την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ και’ ε’ της παρ. 2: του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Προφανώς είναι ασέβεια και αγένεια προς το πρόσωπο κάποιων συναδερφων που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν επί έτη μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους.Εξαιρώντας τις περιπτώσεις α’, γ’ και δ της παρ 2: του άρθρου 158 τους ΑΔΙΚΕΊΤΕ ΚΑΤΆΦΩΡΑ. Ποιους εξυπηρετεί η μη ισχύς αναδρομικοτητας των μορίων (ρητορ); Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν βιώσει και βιώνουν αυτή την δύσκολη οικονομικά και ψυχοφθορα κατάσταση χωρίς να το έχουν ΕΠΙΛΈΞΕΙ . Σήμερα που επιτέλους βρέθηκε η πολιτική βούληση να τελειώσει αυτή η ΑΔΙΚΊΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΊΣΘΕ να δείξετε την δέουσα προσοχή και να το διορθώσετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ για την δυνατότητα ανάδειξης του παρόντος προβλήματος.