Άρθρο 107 – Αργίες

Η αργία με πρόσκαιρη παύση και η αργία με απόλυση είναι οι καταστάσεις θέσεως του πυροσβεστικού προσωπικού, προσωρινώς εκτός υπηρεσίας, λόγω επιβολής των αντίστοιχων πειθαρχικών ποινών.